Principais publicações
O índice h5 é o indexador h dos artigos publicados nos últimos cinco anos passados. Trata-se do maior número h de uma publicação, em que h artigos publicados de 2013 a 2017 tenham sido citados no mínimo h vezes cada.ocultar
A mediana h5 de uma publicação consiste na média de citações para os artigos que compõem seu índice h5.ocultar
PublicaçãoÍndice h5Mediana h5
1.Інформаційні технології і засоби навчання1831
2.Актуальні проблеми економіки1827
3.Економіка України1822
4.Економіка АПК1725
5.Економiчний часопис-XXI1723
6.Управління розвитком складних систем1530
7.Теорія та методика фізичного виховання1525
8.Інформаційні технології в освіті1524
9.Вісник Національного банку України1521
10.Бізнес Інформ1419
11.Ефективна економіка1319
12.Маркетинг і менеджмент інновацій1319
13.Економіка: реалії часу1224
14.Інноваційна економіка1215
15.Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка1215
16.Облік і фінанси1119
17.Комп'ютер у школі та сім'ї1117
18.Проблеми економіки1117
19.Сталий розвиток економіки1115
20.Вісник Вінницького політехнічного інституту1114
21.Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії1114
22.Запорізький медичний журнал1114
23.Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку1113
24.Теорія і практика управління соціальними системами1021
25.Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві1014
26.Молодий вчений1014
27.Вісник Київського національного торговельно-економічного університету1013
28.Вісник соціально-економічних досліджень1013
29.Фінансовий простір1013
30.Економічний форум1012
31.Український вісник психоневрології1012
32.Економічний вісник Донбасу913
33.Вісник економіки транспорту і промисловості912
34.Економічний аналіз912
35.Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка912
36.Соціально-трудові відносини: теорія та практика912
37.Вісник проблем біології і медицини911
38.Економіст911
39.Сучасна педіатрія911
40.Часопис Київського університету права911
41.Вісник НАН України910
42.Запорізький медичний журнал910
43.НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ910
44.Науковий вісник НЛТУ України910
45.Труды Одесского политехнического университета815
46.Демографія та соціальна економіка813
47.Економіка і прогнозування813
48.Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція813
49.Український соціум813
50.Український терапевтичний журнал813
51.Фізико-математична освіта813
52.Вісник Національної академії державного управління при Президентові України812
53.Вісник Національної академії прокуратури України812
54.Економіка розвитку812
55.Економічний нобелівський вісник812
56.Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка812
57.Медична освіта811
58.Міжнародний науковий журнал Інтернаука811
59.Форум права811
60.Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки810
61.Вища освіта України810
62.Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво810
63.Державне управління: удосконалення та розвиток810
64.Економічний простір810
65.Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК810
66.Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Техніка та енергетика АПК810
67.Психологія і суспільство810
68.Регіональна економіка810
69.Рідна школа810
70.Теорія і методика фізичного виховання і спорту810
71.Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві810
72.ScienceRise89
73.Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки89
74.Вісник НТУУ 'КПІ'. Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування89
75.Вісник Національної академії правових наук України89
76.Теорія та практика державного управління89
77.Економіка та держава88
78.Технологічний аудит та резерви виробництва88
79.Публічне управління: теорія та практика715
80.Наукові праці Вінницького національного технічного університету714
81.Соціально-економічні проблеми і держава714
82.Ефективність державного управління713
83.Медична інформатика та інженерія713
84.Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені СЗ Ґжицького713
85.Гілея: науковий вісник712
86.Економічний вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут712
87.Інвестиції: практика та досвід711
88.Безпека інформації711
89.Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу711
90.Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Технічні науки711
91.Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі711
92.Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил711
93.Системи озброєння і військова техніка711
94.Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності711
95.Бібліотечний вісник710
96.Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка710
97.Науковий вісник Полісся710
98.Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку710
99.Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики710
100.Часопис економічних реформ710
As contagens de datas e citações são aproximadas e são determinadas automaticamente por um programa de computador.