Follow
Hà Văn Sang (Van-Sang Ha)
Hà Văn Sang (Van-Sang Ha)
Lecturer at Academy Of Finance (AOF)
Verified email at hvtc.edu.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Credit scoring with a feature selection approach based deep learning
VS Ha, HN Nguyen
MATEC Web of Conferences 54, 2016
662016
Improving credit risk prediction in online peer-to-peer (P2P) lending using feature selection with deep learning
VS Ha, DN Lu, GS Choi, HN Nguyen, B Yoon
2019 21st International Conference on Advanced Communication Technology …, 2019
442019
A novel credit scoring prediction model based on feature selection approach and parallel random forest
VS Ha, NH Nam, ND Nhan
Indian Journal of Science and Technology 9 (20), 1-6, 2016
402016
A hybrid feature selection method for credit scoring.
VS Ha, NN Ha, NT Bao Hien
EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications 4, e2, 2017
82017
FRFE: Fast recursive feature elimination for credit scoring
VS Ha, HN Nguyen
Nature of Computation and Communication: Second International Conference …, 2016
62016
C-KPCA: custom kernel PCA for cancer classification
VS Ha, HN Nguyen
International conference on machine learning and data mining in pattern …, 2016
52016
Blockchain in tax management: A paradigm shift in transparency and efficiency
VS Ha
Journal of Finance & Accounting Research 22 (3), 5-9, 2023
2023
Tác động của chuyển đổi số và Fintech đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng
VS Ha
Tạp chí Kế toán & Kiểm toán 230 (11), 54-59, 2022
2022
Nghiên cứu cải tiến các kỹ thuật rút gọn đặc trưng cho phân lớp dữ liệu.
VS Ha
2018
An effective credit scoring model based on feature selection approaches
VS Ha, HN Nguyen
2016
Phương pháp trích trọn đặc trưng hiệu quả cho dữ liệu có số chiều lớn
VS Ha
2016
Lập tŕnh hướng đối tượng với C++: Bài giảng
VS Hà
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12