Follow
Adriyana Miteva
Title
Cited by
Cited by
Year
Global Brands Dynamics: Implications for Building Corporate Identity in Emerging Markets
B Vassileva, A Miteva
International Conference on Marketing and Business Development 1 (1), 120-129, 2015
2015
Ролята на Китай като двигател на глобализацията на международните пазари на вино
A Miteva
65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и …, 2014
2014
Корпоративная идентичность: типология и категории.
A Miteva
Украйна - България - Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи …, 2014
2014
Методика за изследване на BRIC пазарите (на примера на пазара на вино в Китай)
A Miteva
Научна конференция на младите научни работници, 256 – 267, 2014
2014
Индексният метод при анализ на бизнес рисковете на международните пазари
A Miteva
Бизнес образование и пазарна динамика: Сборник с доклади от международна …, 2014
2014
Оценка политического риска в торговле на международном рынке вина
A Miteva
Менеджмент субъектов хозяйствования: проблемы и перспективы развития: II …, 2014
2014
Разработване на стратегия за изграждане на корпоративен имидж на софтуерен продукт „Envision” (на примера на пазара на община Варна)
A Miteva
Териториален брандинг: параметри, структури, модели: Сборник с доклади от …, 2012
2012
Възможности за усъвършенстване на програмите за обучение в Икономически университет – Варна
A Miteva
Консолидирано обучение по маркетинг: Сборник с доклади от научен семинар на …, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8